กิจกรรม


การประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว

โพสต์21 มี.ค. 2561 01:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

คณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว  
เพื่อประเมินความพร้อม ตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้านเรียน ปี กศ 2560
โดยครอบครัว บ้านเรียนสวนแจ่มฟ้า ระดับชั้นอนุบาล 2 ปี กศ.2560 ในวันที่ 21 มีนาคม  2561 
 เวลา 10.00 น.  ณ บ้านหนองหญ้ารังกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำทีมโดย ศน.สาวิกา จักบุตร / คุณครูวิมลพันธ์ บุญพงษ์. ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ / นางดวงพร ไตรเสนีย์       
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ /นางจันทร์หอม เบ้าลี. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:27โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ครั้งที่ 1/2561   เพื่อพิจารณาในเรื่องประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ปีการศึกษา 2561 ,การกำหนดเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต  1  ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:24โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 26 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ ซึ่งเป็นมูลนิธีฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนายยอด  ยุระยง  ประธานมูลนิธิฯ  มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากเงินมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 31 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต จำนวน 11 ทุน ,สพป.ชัยภูมิ เขต  จำนวน 10 คน ,สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 10 ทุน รวม 31 ทุน และจากเงินมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต 1 -3  เขตละทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม  21 ทุน   มีนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สพป.ชัยภูมิ  เขต  และตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต และ เข้ารับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ต่อไป 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์14 ม.ค. 2561 23:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดย นายสุรศักดิ์  ฦๅชา  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2561  มีกิจกรรม  ระบายสี  การแสดงบนเวที  การเล่นเกมส์  การมอบรางวัลต่างๆ 

ในวันเสาร์ที่  13  มกราคม  2561    อาคารโรงยิมแฝด  ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  

บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561


“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พ.ย. 60

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:53โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2560 19:55 ]

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   

จัดพิธีถวายราชสดุดี   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคต  รัชการที่ 6   

โดยมี นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี  นายธนชน มุทาพร

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ 

 ลูกเสือเนตรนารี   เข้าร่วมพิธี  เมื่อ  25 พ.ย.  2560   ณ สนามกีฬากลาง   จังหวัดชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:15โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

    คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง ประธานกรรมการ,นายพีรนัฐ สีทองเดชารัตน์ กรรมการ,นางสาวขวัญจิรา พรมใจ กรรมการไอที และนายธนกฤติ พรมบุตร กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ/นำเสนอข้อมูล/รับการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 1 ซึ่งบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online ณ ห้องประชุม 2 และในภาคบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ออกประเมิน ณ สถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบ Online ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ย. 2560 00:24โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป. ชัยภูมิ เขต 1  นางไข่มุก  เดชาวาสน์ฐนนท์    ได้ประชุมชี้แจง       คณะกรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  12 พฤศจิกายน  2560   ณ  ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ


พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:58โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:59 ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบกียรติบัตร  

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559 

 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:29โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบโล่และเกียรติบัตร  โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 

  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น

 


มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2560

โพสต์1 พ.ย. 2560 18:28โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 22:45 ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 


นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560  โดยกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอยู่ 2 กิจกรรม คือ

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559

2.  โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560


เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น
1-10 of 15