กิจกรรม


“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พ.ย. 60

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:53โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2560 19:55 ]

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   

จัดพิธีถวายราชสดุดี   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคต  รัชการที่ 6   

โดยมี นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี  นายธนชน มุทาพร

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ 

 ลูกเสือเนตรนารี   เข้าร่วมพิธี  เมื่อ  25 พ.ย.  2560   ณ สนามกีฬากลาง   จังหวัดชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:15โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

    คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง ประธานกรรมการ,นายพีรนัฐ สีทองเดชารัตน์ กรรมการ,นางสาวขวัญจิรา พรมใจ กรรมการไอที และนายธนกฤติ พรมบุตร กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ/นำเสนอข้อมูล/รับการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 1 ซึ่งบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online ณ ห้องประชุม 2 และในภาคบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ออกประเมิน ณ สถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบ Online ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ย. 2560 00:24โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป. ชัยภูมิ เขต 1  นางไข่มุก  เดชาวาสน์ฐนนท์    ได้ประชุมชี้แจง       คณะกรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  12 พฤศจิกายน  2560   ณ  ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ


พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:58โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:59 ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบกียรติบัตร  

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559 

 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:29โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบโล่และเกียรติบัตร  โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 

  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น

 


มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2560

โพสต์1 พ.ย. 2560 18:28โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 22:45 ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 


นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560  โดยกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอยู่ 2 กิจกรรม คือ

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559

2.  โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560


เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น
โครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 21:38โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
โดยมี  นายอนันต์   ชัชชวพันธ์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
เปิดโครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
ในวันที่  25  มีนาคม  2560 
ณ  ห้องประชุม  1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์27 มี.ค. 2560 01:51โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรม  "โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  2560  "   ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ เขต 1,3  และ สพม. เขต  30  ในวันที่  24  มีนาคม  2560 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ     โดยมี นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตร        สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการป้องกันยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้

1.       โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

2.       โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ

3.       โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า   อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

4.       โรงเรียนบ้านห้วยหว้า   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

5.       โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

6.       โรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

7.       โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ    อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

โพสต์26 มี.ค. 2560 21:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 21:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ได้ดำเนินการตาม 

โครงการสร้างบ้านน้ำใจ  “คืนความสุขสู่ลูก  สพฐ”  

ดยให้ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา  อำเภอ  ทุกอำเภอ  ร่วมกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้

1. เด็กหญิงรัตนา  ริ้วทองชุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

2.  เด็กหญิงจุฬานี  หนาจัตุรัส  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

3.  เด็กชายพชร  สวงโท  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

4.  เด็กหญิงพิมญษฎา  บุญมาสืบ   โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

5.  เด็กหญิงปริยาภัทร  อาสนะมนต์  โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

6.  เด็กชายกล้าณรงค์   วันทมาต   โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก

โพสต์17 ก.พ. 2560 00:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ได้กำหนดการแข่งขันเปตอง  เยาวชนไทยไปโอลิมปิก  รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2560  ณ สนามกีฬาเปตอง  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  ได้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค  ดังนี้
                 
                 รุ่น  12  ปี  ชาย        โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
                 รุ่น  12  ปี  หญิง       โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
                 รุ่น  15  ปี  ชาย        โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
                 รุ่น  15  ปี  หญิง       โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา


1-10 of 11