กิจกรรม


พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2561 19:40โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2,500 คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฯ และนายธนชน มุทาพร ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 กล่าวรายงาน


อบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดอบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  237 คน   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 และเพื่อคัดกรองนักเรียนที่ยากจนอย่างแท้จริงให้ได้รับการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากสถานะรายได้ทางครอบครัวของนักเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ 


โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

โพสต์25 มิ.ย. 2561 03:46โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
จัดอบรม “โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch"
 ห้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนในสังกัด 237 โรงเรียน ๆ ละ คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้าน Good Manufacturing Practices /การจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมแก่นักเรียน  และเฝ้าระวังติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ  โดยมีนายสุรศักดิ์ ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:25โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์. 
รวม 17  โครงงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:22โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  14 มิ.ย.61  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และ อ.ภักดีชุมพล   โดยมีนายสุรศักดิ์   ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ    ทั้งนี้  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนได้ 100%  เข้าถึงแหล่งข้อมูลนักเรียนในสังกัด เป็นรายบุคคลได้   โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกโรงเรียนและข้อมูลภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ง่ายขึ้น และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สพฐ.
ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  ในวันที่  12 มิถุนายน 2561   เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยการประกวดระเบียบแถวลุกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:15โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประกวดระเบียบแถวลุกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 1  เป็นประธานฯ  ทั้งนี้  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ในระดับจังหวัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นี้การอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:12โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10 มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 
 จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
  ตามนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร  การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ได้อย่างประสิทธิภาพ   มีวินัยรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณอย่างถูกวิธี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสร้างเครือข่าย 
ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 22:56โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดกิจรรมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2561  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา /เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดฯ รุ่นที่ 1  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  อบรมระหว่างวันที่  26- 28  พฤษภาคม 2561  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 ลูกเสือ  เนตรนารี อำเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง  ภักดีชุมพล จำนวน 240 นาย  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦๅชา. รองฯผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานเปิด ฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561  ณ.ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 20:21โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 22:53 ]

วันที่  25  เมษายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายเสงี่ยม    ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 2561   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลให้ทันตามกำหนด มีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ 1-10 of 28