Inlegrily and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 "ระดับ สูงมาก" ติดอันดับ TOPTEN

โพสต์17 มิ.ย. 2561 20:45โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มอบเกียรติบัตรให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้รับผลคะแนนอันดับ 5 จากการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Inlegrily and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  2560 
 "ระดับ สูงมาก"  ติดอันดับ TOPTEN สำนักงานเขตสุจริต  โดยมีนางสาวอุษณีย์  มโนศวรรย์  รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบและนางดวงพร  ไตรเสนีย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ในนามตัวแทนจากสพป.ชัยภูมิ เขต รับมอบในวันที่ เมษายน 2561  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
Comments