การอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:12โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 10 มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 
 จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
  ตามนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร  การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ได้อย่างประสิทธิภาพ   มีวินัยรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณอย่างถูกวิธี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสร้างเครือข่าย 
ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  Comments