การอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:22โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่  14 มิ.ย.61  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และ อ.ภักดีชุมพล   โดยมีนายสุรศักดิ์   ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ    ทั้งนี้  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนได้ 100%  เข้าถึงแหล่งข้อมูลนักเรียนในสังกัด เป็นรายบุคคลได้   โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกโรงเรียนและข้อมูลภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ง่ายขึ้น และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สพฐ.
Comments