โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

โพสต์25 มิ.ย. 2561 03:46โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
จัดอบรม “โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch"
 ห้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนในสังกัด 237 โรงเรียน ๆ ละ คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้าน Good Manufacturing Practices /การจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมแก่นักเรียน  และเฝ้าระวังติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ  โดยมีนายสุรศักดิ์ ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯComments