โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

โพสต์26 มี.ค. 2560 21:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 21:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ได้ดำเนินการตาม 

โครงการสร้างบ้านน้ำใจ  “คืนความสุขสู่ลูก  สพฐ”  

ดยให้ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา  อำเภอ  ทุกอำเภอ  ร่วมกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้

1. เด็กหญิงรัตนา  ริ้วทองชุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

2.  เด็กหญิงจุฬานี  หนาจัตุรัส  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

3.  เด็กชายพชร  สวงโท  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

4.  เด็กหญิงพิมญษฎา  บุญมาสืบ   โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

5.  เด็กหญิงปริยาภัทร  อาสนะมนต์  โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

6.  เด็กชายกล้าณรงค์   วันทมาต   โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิComments