สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:15โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

    คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง ประธานกรรมการ,นายพีรนัฐ สีทองเดชารัตน์ กรรมการ,นางสาวขวัญจิรา พรมใจ กรรมการไอที และนายธนกฤติ พรมบุตร กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ/นำเสนอข้อมูล/รับการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 1 ซึ่งบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online ณ ห้องประชุม 2 และในภาคบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ออกประเมิน ณ สถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบ Online ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
Comments