ข้อมูลทั่วไป


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ที่         / ๒๕๖๐
เรื่อง   การมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
...........................................
เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   มีประสิทธิภาพและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  ๑  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  และให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ที่  ๒๓๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน  โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง 
ถือปฏิบัติดังนี้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มี  ๓  กลุ่มงาน  กับ  ๑  งาน ดังนี้
๑.  งานธุรการ
๒.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๓.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๔.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

-          ว่าง   -  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่   อ ๔๙   ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอความคิดเห็น ให้คำปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่รับผิดชอบ/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  และให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้
๑.  ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการและการแก้ไขปัญหาในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการ
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
                ๓.  ให้คำปรึกษา แนะนำ  กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและสามารถปรับเปลี่ยน   
ภารงานตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่  พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
                ๔.  พิจารณากลั่นกรองเสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๕.  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลา ไปราชการ
๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

๑.  งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธนาวิทย์  บุษษาวงษ์  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ   ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานธุรการ  เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานตามภารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.  การจัดแผนงานโครงการและรวบรวมแผนงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.  งานอำนวยความสะดวก ต้อนรับ แนะนำ แก่ผู้มาติดต่อราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.  งานประชุมและเลขานุการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕.  งานควบคุมการขออนุญาตไปราชการ การลา ของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดารศึกษา
๖.  งานนัดหมาย ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บังคับบัญชาที่ควบคุม กำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๗.  สำรวจและเสนอความต้องการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็น ดำเนินการ เบิก – จ่าย วัสดุสำนักงาน และจัดทำบัญชีควบคุม ดูแล รักษา วัสดุสำนักงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๘.  งานสารบรรณ (ทะเบียน รับ – ส่ง)  
๙.  งานลงทะเบียนเลขที่หนังสือ และคำสั่ง  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๐.  ประสานงานขอความร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงานในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
๑๑.  งานประชาสัมพันธ์ ดูแลเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๒.  งานประกวดประชาสัมพันธ์
๑๓.  งานส่งเสริมดนตรี  นาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง
                ๑๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด
 
๒.   กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

          นางดวงพร  ไตรเสนีย์  ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  อ ๕๐  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่  ๑ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทได้
                ๒.  ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมกิจกานักเรียน
๓.  งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                ๔.  โรงเรียนสุจริต  เขตสุจริต  ปปช. สพฐ.น้อยโรงเรียน
๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

นางรัชดา   จันทรวิมลพันธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๖  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเมื่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานลา ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                ๒. งานโครงการอาหารเสริม(นม)
                ๓. งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
                ๔. งานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
                ๕. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
                ๖. งานแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                ๗. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน  เด็กเยาวชนในสถานศึกษา
                ๘. ประสาน  ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
                    - ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ  เช่น  ดนตรี  การแสดง การท่องเที่ยว  งานอดิเรกต่างๆ
                    - การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
                ๙. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  และวินัยนักเรียน
                ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

         นายวรุณศักดิ์  อาวะรุณ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  มีหน้าที่เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑. งานธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๑ 
๒.  งานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านกิจการลูกเสือ
๓.  งานสารบรรณ (ทะเบียน รับ – ส่ง)  ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 
๔.  งานลงทะเบียนเลขที่หนังสือ และคำสั่ง  ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 
๕.  งานลงทะเบียนเลขรุ่นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทต่างๆ
๖.  ประสานงานขอความร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงานในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
๗.  งานจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี 
๘.  งานการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ/ หมู่ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                ๙.  งานขออนุญาตเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
                ๑๐.  งานประสานงานลูกเสือชาวบ้าน
                ๑๑.งานประสานงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
                ๑๒.  งานฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี
                ๑๓.  งานคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
                ๑๔.  งานดำเนินการขอพระราชทาน เข็มกาชาด สมนาคุณ
                ๑๕.  งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี 
                ๑๖.  งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
๑๗.  งานการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี
๑๘.  งานขอรับการตรวจขั้นที่ ๕  เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และการรายงานขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  ๓  ท่อน  และ ๔  ท่อน   ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                ๑๙.  งานสรุปรายงานโครงการตามแผนที่กำหนด  เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐.  งานวันวชิราวุธ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี
๒๑.  งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี
                ๒๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

๓.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

           นางจันทร์หอม  เบ้าลี  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๑  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ   และเสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                ๑.ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๒ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                ๒.  ให้คำปรึกษา, แนะนำ, กำกับ, กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๓.  งานความมั่นคงของชาติ
๔.  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
๕.  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๖.  งานการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จราจร งานป้องกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา
๗.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
                ๘.   งานประกวดคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น
                ๙.  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๑๐.  ศูนย์ฝีมือพัฒนาแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
                ๑๑.  สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
                ๑๒.  สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
                ๑๓.  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
                ๑๔.  งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริ
                ๑๕.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
                ๑๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามที่กฎหมายกำหนด

                     นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๒  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ  เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑.  ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ   และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเมื่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานลา ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                ๒. งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                ๓. การติดตาม ย้ายนักเรียน จำหน่ายนักเรียน และนักเรียนขาดเรียน โดยประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่นเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและติดตามนักเรียน
                ๔. การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ  เด็กต่างชาติพันธุ์
                ๕. การศึกษานอกระบบ
                ๖. งานส่งเสริม  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด

                    นางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ตำแหน่งเลขที่ อ ๖๓  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ  เสนอความคิดเห็น ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑.  ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ   และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเมื่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานลา ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                ๒. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบธุรการและสถาบันสังคมอื่น
๓.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
                ๔.  โครงการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในนักเรียน
                ๕.  งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์  เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๖.  งานส่งเสริมสนับสนุนทุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานทุนการศึกษา
- งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
๗.  งานวิเทศสัมพันธ์
                ๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด

๔.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

    นางนวลพักตร์  เคนจัตุรัส  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  อ ๕๔  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา เสนอความคิดเห็น  ตามกรอบความรับผิดชอบแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑.ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๓ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                ๒.  ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น  เด็กกลุ่มเสี่ยง  และเด็กออกกลางคัน
                ๔.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
๕.  งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
                ๖.  งานขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน
                ๗.  งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน
                ๘.  งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

          นางจงจินต์  วงษ์วิไล   ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  อ ๕๗  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  เสนอความคิดเห็น   ตามกรอบความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.  ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน  เมื่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานลา ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.  งานส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันการคัดเลือกนักเรียน  ต่างๆ  
๓.  การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  โอลิมปิค ของ สสวท.
๔.  การสอบแข่งขันวิชาการ นานาชาติ
๕.  โครงการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
        ๖.  โครงการประกวดสารานุกรมไทย
๗. งานส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
๘. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- งานตรวจสอบวุฒิ  และการรับรองความรู้
- งานสั่งซื้อแบบพิมพ์
๙. การแก้ไขหลักฐานทางการศึกษา การแก้ไขชื่อ – สกุล และการขอตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาการขออนุญาตออกใบสุทธิเกิน ๑๐ ปี / ใบแทนใบสุทธิเกิน ๑๐ ปี
                ๑๐.  การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานการศึกษา
๑๑.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
                ๑๒.  งานคัดเลือกเยาวชน/งานคัดเลือกประเภทต่างๆ
        ๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้าง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบ ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยยึดหลักการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  เป็นองค์กรที่มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความคล่องตัว  ยืดหยุ่น สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                     สั่ง   ณ   วันที่        เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐

(นายธนชน   มุทาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑