ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพิ่มข่าว ที่   โพสต์ใหม่

การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 เม.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561  
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงได้กำนดจัดอบรม  2 รุ่น ดังนี้
      รุ่นที่ 1  วันที่ 4 พฤษภาคม  2561  ภาคเช้า โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชัยภูมิ  และอำเภอบ้านเขว้า
      รุ่นที่ 2  วันที่ 4 พฤษภาคม  2561  ภาคบ่าย โรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์  อำเภอหนองบัวแดง  และอำเภอภักดีชุมพล
ณ  ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์19 เม.ย. 2561 00:07โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  2561              เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงพิจารณาให้โรงเรียนพิจารณาส่งผลงานฯ 
จัดส่งภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2561  เวลา  16.30 น.

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์25 ก.พ. 2561 23:08โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือที่มีผลงานด้านกิจการลูกเสือดีเด่น  
ส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ  จำนวน 2 ชุด ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพ.ชัยภูมิ เขต 1
 ภายในวันที่ 20 เมษายน  2561

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด)

โพสต์29 ม.ค. 2561 18:11โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น    ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2561  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:52โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีนโยบายที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) ปี 2561จึงขอให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดได้ที่  FACEBOOK  :  โรงเรียนปลอดขยะ

แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:20โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 18:33 ]

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น    ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  31  มกราคม 2561  

การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ม.ค. 2561 23:43โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต1  ได้ดำเนินจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  นานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2561   ในวันอาทิตย์ที่  7  มกราคม  2561  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   วิชาการคณิต-วิทย์ ระดับเขตพื้นที่ฯ จำนวนเด็กนักเรียนที่สมัครสอบครั้งนี้จำนวน  1,091 คน 

คำขวัญวันเด็กปี 2561

โพสต์4 ม.ค. 2561 20:06โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 
เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้ 

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

ขอเชิญร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่  กรมควาบคุมโรคไม่ติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                             ภายในวันที่  15  มกราคม  2561

ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างยั่งยืน

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:25โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างยั่งยืน  ให้แก่เด็ก  เยาวชนสถานศึกษาและบุคคลากรในสังกัดทุกคน  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่  และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

1-10 of 33