ประชาสัมพันธ์

คลิกเพิ่มข่าว ที่   โพสต์ใหม่

การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 ส่งแบบติดตามฯ  ภายในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
 โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะออกติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

Untitled

โพสต์20 มี.ค. 2560 21:33โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 01:03 ]


ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยและคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560

โพสต์2 มี.ค. 2560 21:09โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยและคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  รุ่นที่  8/2560

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์21 ก.พ. 2560 18:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


การเสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

โพสต์12 ต.ค. 2559 21:54โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

การเสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"
คลิ๊กอ่านละเอียดท้ายนี้

โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี2560 เฉลิมพระเกียรติฯ

โพสต์12 ต.ค. 2559 21:48โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2559 21:50 ]

คลิ๊กอ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/education/assa1.jpg?attredirects=0&d=1

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปีงบ2557 ของ สพป.ชัยภูมิ1

โพสต์11 ส.ค. 2558 02:08โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

                                                                           โดย   เฉลิมศรี  กุลหินตั้ง

                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                    กิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นภารกิจที่สำคัญ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  เป็นต้นมา

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ อย่างหลากหลาย สนองนโยบายและมาตรการการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือทุกปี ตั้งแต่ ปี๒๕๕๔ –  ๒๕๕๗  เป็นต้นมา เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก จากผลการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๔ พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

  2.  ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือชมเชย

ปี ๒๕๕๕  พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท

   3. ได้โล่รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๖  พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

   4.  ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๗ และเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท พร้อมให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

ครั้งที่ ๒๓ ที่เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น ในคณะผู้เยี่ยมชม ระหว่างวันที่ ๒๘  กรกฎาคม – ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘

          สำหรับในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑

ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  นายธนชน  มุทาพร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  เป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  มีหน้าที่บังคับบัญชา

และรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด  และถือเป็นภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่จะต้องขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ถึงเด็กนักเรียน   และพัฒนางานกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ให้เจริญก้าวหน้า  พร้อมกับรักษามาตรฐานคุณภาพไว้อย่างยั่งยืน  สมกับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ที่เป็นความภาคภูมิใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ต่อไป

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

โพสต์2 ก.ย. 2557 00:58โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

            ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม  ติดต่อได้ที่ คุณรัชดา  จันทรวิมลพันธ์  โทร. ๐๘๕-๖๓๔๗๖๗๖  และคุณดวงพร  ไตรเสนีย์  โทร. ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ และ โทร. ๐๘๑-๙๙๗๕๐๗๔   บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ ชื่อบัญชี นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์ เลขที่ ๙๘๑-๑-๑๐๓๓๘-๐  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  

1-10 of 16