การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 เม.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561  
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงได้กำนดจัดอบรม  2 รุ่น ดังนี้
      รุ่นที่ 1  วันที่ 4 พฤษภาคม  2561  ภาคเช้า โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชัยภูมิ  และอำเภอบ้านเขว้า
      รุ่นที่ 2  วันที่ 4 พฤษภาคม  2561  ภาคบ่าย โรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์  อำเภอหนองบัวแดง  และอำเภอภักดีชุมพล
ณ  ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1