การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

โพสต์2 ก.ย. 2557 00:58โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
            ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม  ติดต่อได้ที่ คุณรัชดา  จันทรวิมลพันธ์  โทร. ๐๘๕-๖๓๔๗๖๗๖  และคุณดวงพร  ไตรเสนีย์  โทร. ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ และ โทร. ๐๘๑-๙๙๗๕๐๗๔   บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ ชื่อบัญชี นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์ เลขที่ ๙๘๑-๑-๑๐๓๓๘-๐  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  
Comments