การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพฐ.2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 03:01โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรของสพท. ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


เรียน ผอ.สถานศึกษาทุกท่าน
สพฐ. ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรของ สถานศึกษา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
Comments