โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด)

โพสต์29 ม.ค. 2561 18:11โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น    ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2561