ขอเชิญร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่  กรมควาบคุมโรคไม่ติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                             ภายในวันที่  15  มกราคม  2561