รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปีงบ2557 ของ สพป.ชัยภูมิ1

โพสต์11 ส.ค. 2558 02:08โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

                                                                           โดย   เฉลิมศรี  กุลหินตั้ง

                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                    กิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นภารกิจที่สำคัญ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  เป็นต้นมา

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ อย่างหลากหลาย สนองนโยบายและมาตรการการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือทุกปี ตั้งแต่ ปี๒๕๕๔ –  ๒๕๕๗  เป็นต้นมา เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก จากผลการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๔ พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

  2.  ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือชมเชย

ปี ๒๕๕๕  พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท

   3. ได้โล่รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๖  พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

   4.  ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

ปี ๒๕๕๗ และเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท พร้อมให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

ครั้งที่ ๒๓ ที่เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น ในคณะผู้เยี่ยมชม ระหว่างวันที่ ๒๘  กรกฎาคม – ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘

          สำหรับในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑

ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  นายธนชน  มุทาพร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  เป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  มีหน้าที่บังคับบัญชา

และรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด  และถือเป็นภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่จะต้องขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ถึงเด็กนักเรียน   และพัฒนางานกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ให้เจริญก้าวหน้า  พร้อมกับรักษามาตรฐานคุณภาพไว้อย่างยั่งยืน  สมกับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ที่เป็นความภาคภูมิใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ต่อไป

Comments