ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายสุรศักดิ์  ฦๅชา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

        กลุ่มงานส่งเสริม
        กิจการนักเรียน


นางดวงพร  ไตรเสนีย์
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ          นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

    กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
        การจัดการศึกษา


            นางนวลพักตร์  เคนจ้ตุรัส 
          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     นางจงจินต์  วงษ์วิไล
          
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริม
         กิจการพิเศษ         


               นางจันทร์หอม  เบ้าลี
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ