ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายสมัต อาบสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


นางจันทร์หอม  เบ้าลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  

นางดวงพร  ไตรเสนีย์
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


          นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนวลพักตร์  เคนจ้ตุรัส 
             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


     นางจงจินต์  วงษ์วิไล
          
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
           

นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ