ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นายสมัต อาบสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


นางจันทร์หอม  เบ้าลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  

นางดวงพร  ไตรเสนีย์
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


          นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางนวลพักตร์  เคนจ้ตุรัส 
             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     นางจงจินต์  วงษ์วิไล
          
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           

นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
นายวราวุฒิ ถนอมจิต
         
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ