บุคลากร


นายอนันต์  ชัชชวพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑


นางไข่มุก  เดชาวาสน์ฐนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


        กลุ่มงานส่งเสริม
        กิจการนักเรียน


นางดวงพร  ไตรเสนีย์
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ          นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

    กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
        การจัดการศึกษา


            นางนวลพักตร์  เคนจ้ตุรัส 
          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     นางจงจินต์  วงษ์วิไล
          
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


กลุ่มงานส่งเสริม
         กิจการพิเศษ         


               นางจันทร์หอม  เบ้าลี
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ