ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายสุรศักดิ์  ฦๅชา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


-       ว่าง      -

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


        กลุ่มงานส่งเสริม
        กิจการนักเรียน


นางดวงพร  ไตรเสนีย์
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


          นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

    กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
        การจัดการศึกษา


นางนวลพักตร์  เคนจ้ตุรัส 
             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


     นางจงจินต์  วงษ์วิไล
          
นักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริม
         กิจการพิเศษ         

               นางจันทร์หอม  เบ้าลี
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ